hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OSMANLI'DA BEDESTENLER

E-mail Print PDF


Dr. Nazım İNTEPE

Bir devleti canlı organizmaya benzetirsek, o devletin hayatta kalması için, solunum sisteminden, boşaltım ve dolaşım sistemine kadar çok sayıda fonsiyonun birlikte icra edilmesi gerekir. Bu açıdan baktığımızda, Osmanlı Devleti sadece dinî hayat askerlik ve eğitim ile değil, köklü ticarî gelenek ve müesseseleriyle de öne çıkmıştır. Altı yüz yıllık Osmanlı tarihinde, devleti idare edenlerin sadece kışla, kale, medrese ve camiler inşa ettirmediğini, ticarî hayatı geliştirmek ve yönlendirmek için şuurlu bir şekilde kervansaraylar, hanlar, bedesten ve çarşılar da inşa ettirdiklerini görüyoruz.

Geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı’da ticarî malların toplandığı, değerlerinin tespit edildiği ticaret merkezi ve borsa olarak bedesten ve han modelleri ortaya çıkmıştır. Bu modeller kuruluş döneminde, önce Bursa ve Edirne’ye; sonra geliştirilerek İstanbul ve bütün ülke geneline yayılmıştır. Bedesten; “çarşı, borsa, ticaret merkezi” mânâlarına gelmektedir. Arapça ve Farsçada kullanılan “bezzasistan, bezistan” (bez kumaş alınıp satılan yer) kelimesinden gelmektedir. Bedestene kale içi mânâsına gelen “kayseriyye” de denmiştir. Bedesten şehirler arası ve milletler arası ticaretin yapıldığı yerdir ve her zaman, şehirlerin ticaret merkezi hükmünde olmuştur. Bu yönleriyle de bedestenler, şehrin en önemli yapıları arasında yer alır.

Devamını oku...

 

İZMİR KEMERALTI'NA YENİ GÖRÜNÜM

E-mail Print PDF


Kemeraltı ÇarşısıKemeraltı’nın ‘kurtuluş’ projesi olarak başlatılan ‘cephe düzenleme projesi’nin ilk etabı tamamlanırken, Koruma Bölge Kurulu, Büyükşehir Belediyesi’nin 2. etap için sunduğu projeyi de onayladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kemeraltı Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi’nin ikinci etap çalışmaları için hazırladıkları projeyi, İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunduklarını ve projenin Kurul tarafından onaylandığını belirtti. Başkan Aziz Kocaoğlu, “Vakit kaybetmeden ihaleye çıkacağız ve çalışmalara başlayacağız. Kemeraltı Çarşısı’na gidenlerin de gördüğü gibi cephelerini düzenlediğimiz binaların tarihi dokuları günyüzüne çıktı. Bu yaz İzmir’e gelen yerli ve yabancı turistleri bambaşka bir Kemeraltı karşılayacak. Tarihi çarşı, gelip de görenlerin memleketlerine gittiğinde anlatacağı, anı olarak fotoğraflarının ve görüntülerinin çekileceği bir mekan haline geliyor. Bundan da İzmir turizmi ve tüm kentli kazançlı çıkacak” diye konuştu.

Read more...
 

BALKANLARDA SON OSMANLI TOPRAĞI: ADAKALE

E-mail Print

Adakale Tuna Nehri üzerinde yer alan ve bu nehrin üzerinde kurulan barajın suları altında kalan tarihi bir ada. Zamanında diğer isimleri "Caroline-Adası" ve "Yeni-Orschowa" olmuştur.

1960'lı yılların sonlarına kadar 1000 kadar Türk'ün yaşadığı 160.000 m² yüzölçümündeki Adakale'de bir cami, bir Vauban stilinde inşa edilmiş bir kale, küçük ortodoks bir kilise, pazar yeri ve birkaç kahvehane bulunmaktaydı. Adada yaşayan Türkler tütün ekimi, kayıkçılık ve ticaretten geçimlerini sağlarlardı.

Adanın Osmanlılar tarafından ne zaman fethedildiği tam olarak bilinmiyor. Yalnız bazı bilgiler doğrultusunda, adanın Osmanlı fethi öncesi bir korsan yatağı olduğunu göstermektedir. Ada, ancak 17. Yüzyılda, yani çevresinin tamamen Osmanlı toprağı olmasından yaklaşık 2 asır sonra arşiv belgelerine yansır. Bu sırada Adakale Avusturyalıların eline geçmiştir ve Belgrad'ın yeniden fethinden sonra sadece 400 kişilik bir birlik gönderilerek 1691'de geri alınır.

Ada uzun süre Osmanlıların Avrupadaki önemli savunma noktalarından biri oldu. 18. yüzyıl başlarında yeniden Avusturyalıların eline geçirilen Adakale 1738'de, Sultan I. Mahmud dönemimde Osmanlı sınırlarına tekrar dahil edilir. Mühimme Defteri'ndeki bir kayıtta Adakale bizzat padişahın diliyle, "kilid-i memleket-i Erdel ve Macar ve miftah-ı ülkât-ı Belgrad ve Tamşıvar", yani Macaristan'ın kilidi ve Sırbistan ve Romanya'nın anahtarı diye zikredilmiştir. Osmanlı Devleti 93 Harbi ile beraber bölgedeki topraklarını kaybetmesine rağmen Berlin Antlaşmasında ismi geçmediği için Adakale Osmanlı idaresinde kalmaya devam etti. Adada yaşayan halk II. Meşrutiyet'in ilanından sonra yapılan seçimlere de katıldı. 12 Mayıs 1913'te Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilen ve Macaristan kısmına bağlanan, Adakale 1923 Lozan Antlaşması ile Romanya idaresine bırakıldı.

Adakale 1967'de Romanya ve Yugoslavya'nın ortaklaşa Tuna nehri üzerinde inşa ettiği barajın suları altında kaldı. Adada yaşayan Türklerin büyük bir kısmı Türkiye'ye az bir kısmı ise Köstence ve Bükreş'e göç etti. Günümüzde bir Türk firması, Romanya hükümetinin de yardımlarıyla bölge yakınındaki Şimian adasında Adakaleyi yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı.

Ayrıca bakınız:

  • Mustafa Armağan, "Geri gel ey Osmanlı!", Ufuk Kitap, Ekim 2007, s. 56-62.
  • Pasztor Arpad, "Macaristanda Türk dünyasının son günleri", Yeni Tarih Dünyası, Sayı: 7, 17 Aralık 1953, s. 287-289.
  • Raşit Çavaş, "Adakale'nin Romanya'ya verilmesi tartışması", Toplumsal Tarih, Sayı: 78, Haziran 2000, s. 4-12.
  • Hayri Gül, "Kale yıkıldı, hatıralar kaldı: Adakale", Zaman/Turkuaz eki, 26 Haziran 2005.
  • Cemal Kutay, "Bildiğimizden başka ve söylenmesi yasak Plevne", Tarih sohbetleri 1, Istanbul 1966, s. 148.
  • Mehmet Önder, "Ramazan'da sulara gömülecek olan bir Türk kasabası: Adakale", Türk Kültürü, Sayı: 54, Nisan 1967, s. 427-433.

Siteler

"http://tr.wikipedia.org/wiki/Adakale" adresinden alındı.

 

Osmanlı Devleti'nde Ticaret - 2

E-mail Print PDF


Kanuni Devrinde İstanbul'un Ticari Durumu


İstanbul'un iaşe işlerini devlet üzerine almıştı. Diğer bir çok konularda olduğu gibi bu meselede de sıkı bir devletçilik cari idi. Yani, şimdi liberal ticaret veya devletin dış ticareti kendi yapması gerektiği münakaşaları arasında, XVI. asırda uygulanan sistemi bilmek enteresandır ve bize bazı bakımlardan ışık tutabilir.

İstanbul şehrine lüzumlu olan buğday, et, erzak Rumeli şehirleri ile Marmara sahillerinden, Karadeniz kıyısındaki memleketlerden, pirinç, mercimek Mısır'dan, yağ Kefe'den getirtiliyordu. Rodoscuk yani Tekirdağ Marmara'da en mühim ticaret merkezi idi. Zira, İstanbul'un iaşesini, en çok bu denizdeki iskeleler sağlardı.

Hükümet, İstanbul'da ve vilayetlerde buğday fiyatlarını tayin eder, narh koyar, furunlara mahsus unlar değirmenciler vasıtasiyle temin edilirdi, (tahhan-değirmenci). Bazen kıtlık olan eyaletlerde buğday ve arpa fiyatı artardı. Mesela h. 972 de (1564) Mısır'da kıtlık olmuş, buğday ve bakliyat fiyatı artmış, bununla ilgilenen Divan-ı hümayun durumu düzeltmek üzere alakadarlara, Mısır beylerbeyine ve defterdarına bir hüküm göndermişti.

Read more...
 

Osmanlı Devleti'nde Ticaret - 1

E-mail Print PDF


İKTİSADİ DURUM


(XIV., XV. ve XVI. Yüzyılllar)

Osmanlı devleti kurulduğu sıralarda çevresinde ki hükümetlerde, Anadolu Selçukluları zamanından beri devam edip gelen iktisadî hareketler devam ediyordu; henüz küçük olan Osmanlı beyliğinin Marmara ve İstanbul taraflarına doğru genişlemesi ve Bizanslıların mühim şehirlerinden olan Bursa, İznik ve İzmit'in alınması Türklerin buradaki iktisadî durumdan istifadelerini temin ettiği gibi aynı zamanda bu vaziyeti genişletmelerine de sebep olmuştu; bilhassa önemli bir iktisadî merkez olan Bursa'nın önemi Bizans devrine nisbetle çok artmıştı. Her türlü mallar ve bu meyanda ipek, yün ve pamuklu kumaşlar, beyaz sabunlar hariçten gelen tüccarlara satılıyordu. Suriye'den kaba ipek getiren ticaret kervanları veya hacı kafileleri ile Ceneviz, Floransa ve İspanya tüccarları her türlü kolaylıkla alışverişlerini yapıyorlardı; pirinç boldu, Karamürsel, Kartal ve Pendik gibi yerlerde Türk halıları dokunuyordu.


Osmanlı'da İpek, İpekli ve Pamuklu Dokumalar

Osmanlı hududu genişledikçe Anadolu beyliklerinden alınan şehir ve kasabalardaki çok sayıda çeşitli müesseseler Osmanlılara geçiyordu; Denizli ve Alaşehir'in kırmızı dokumaları ile Akalemli bezleri ve beyaz renkli sarıklık tülbentleri bu cümledendi. Sultan Murad Hüdevendigâr başına Germiyan bezi denilen ve ince beyaz renkli olan bu tülbendi sarardı; bundan başka Germiyanili'nin Akalemli dokuması hil'at yani üst elbisesi olarak giyilirdi; Alaşehir'le Balıkesir'in ipekleri hem iç ve hem dış piyasada sarfedilen metalardandı. Şöhretini son zamanlara kadar muhafaza etmiş olan Ankara sofu ile yine aynı isim altında Tosya, Kalecik, Ayaş ve Sivrihisar'da dokunan sof ve muhayyer denilen kumaşlar üst elbisesi olarak giyilirdi. Bilecik'te, kadife ve ibrişim işlenilirdi.

Read more...
 

Rumeli’de Osmanlı Mirası

E-mail Print PDF


Üç fotoğraf sanatçısı Osmanlı’nın Rumeli’deki cami, zaviye, medrese, han, hamam, çeşme, su kemeri, köprü, bedesten ve kalelerden oluşan kültürel mirasını fotoğrafladı.

İLHAM KAYNAĞI EVLİYA ÇELEBİ

Rumeli’de Osmanlı MirasıAhmet Kuş, Feyzi Şimşek ve İbrahim Dıvarcı’nın birlikte gerçekleştirdiği çalışma, ‘Rumeli’de Osmanlı Mirası’ adıyla kitaplaştırıldı. Üç cilt olarak hazırlanacak çalışmanın birinci cildinde Arnavutluk ve Makedonya’da bulunan 217 eser yer alıyor. Çalışma 2010 yılına kadar tamamlanacak ve Osmanlı’nın Rumeli’deki eserlerinin yüzde 95’i kayıt altına alınmış olacak. İbrahim Dıvarcı, Ahmet Kuş ve Feyzi Şimşek, Rumeli topraklarını adım adım dolaştı, Hazinedaroğlu İnşaat Grubu tarafından finanse edilen çalışmanın birinci ayağında Arnavutluk ve Makedonya’da bulunan 217 eseri fotoğraflandı ve kitaplaştırıldı. Arnavutluk ve Makedonya’da Osmanlı döneminden günümüze ayakta kalmış ve Osmanlı mimarisine ait eserlerin fotoğraflarının yer aldığı çalışma, Osmanlı tarih ve mimarisine ilgi duyanlar için titizlikle hazırlanmış görsel bir kaynak niteliği de taşıyor. Danışmanlığını Prof. Dr. Haşim Karpuz’un yaptığı Rumeli’de Osmanlı Mirası fotoğraf albümü Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmış.

Fotoğrafçı Ahmet Kuş, esere Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin ilham olduğunu anlatıyor. Bu alanda daha önce yapılan çalışmaların maddi olanaksızlıklar nedeniyle hedefine ulaşamadığını belirten fotoğrafçı, özel sektörden destek aldıkları için kendilerini şanslı görüyor. Ekrem Hakkı Ayverdi’nin yapmış olduğu saha çalışmalarının da işlerini oldukça kolaylaştırdığını belirten Kuş, Rumeli’de Osmanlı Mimarisi kitabının gelecek yıllarda yapılacak çalışmalara rehberlik edeceği inancında.

Read more...
 

Bilecik-Vezirhan'daki Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı Restore Edildi

E-mail Print PDF


Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından 17. yüzyılda Bilecik'te yaptırılan, ancak günümüze sadece 4 duvarı ulaşabilen kervansarayı restore etti.

Vezirhan Kervansaray - Eski haliSadrazamlığa geldiğinde, ''devletin kendisinden gösteriş değil, hizmet beklediğini'' belirten, hayatının sonuna kadar da bu düstura uymak için kendi adına vakıflar kuran Köprülü Mehmet Paşa, bu kapsamda Bilecik Vezirhan'da, İpek Yolu kervanlarının konakladığı kervansaray inşa ettirdi.

Yıllara meydan okuyan, restorasyona tabi olmadan 20. yüzyıla kadar ulaşan kervansarayın çatısının çökmesi üzerine, sadece 4 duvarı ayakta kaldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, âtıl ve yıkıntı durumundaki vakıf eserlerini ayağa kaldırılmak için başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında projesi hazırlanan ve restorasyonuna başlanan kervansaray, 5 milyar TL harcanarak 3 yılda restore edildi.

Vezirhan Kervansaray - Yeni haliKuruluş amacına uygun şekilde 36 odalı butik otele dönüştürülen Kervansaray, 400 yıl sonra yeni misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Vezirhan'da, İstanbul yolu üzerinde bulunan tarihi kervansarayın, butik otel olarak kiraya verilmesi için 22 Ekimde kiralama ihalesi yapılacak. Senelik olarak kiralanacak butik otelin, rayiç bedeli olarak aylık 13 bin TL belirlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıf eserlerini kuruluş amacına uygun olarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, 2003'den bugüne kadar 3 bin 363 vakıf eseri restore edildi.

Read more...
 

Balkanlar’daki İlk Osmanlı Faaliyetleri

E-mail Print


Balkanlarda Osmanlı EserleriABD’nin Princeton Üniversitesi’nde Osmanlı ve modern Türk tarihi araştırmalarıyla bilinen ünlü tarihçi Prof. Dr. Heath Lowry, "Osmanlı’nın kalıcıyız mesajını vermek için Balkanlar’da yüzlerce köprü, han, cami, kervansaray yaptırdığını, günümüzde bu eserlerin milliyetçi akımlar sebebiyle yok edildiğini fakat İstanbul’da Türklerin Bizans eserlerini 550 yıldır muhafaza ettiğini" söyledi.

Uludağ Üniversitesi’nde "Balkanlar’daki ilk Osmanlı faaliyetleri" konulu Türkçe bir konferans veren Prof. Dr. Lowry, son yıllarda Balkan ülkelerinde yaptığı araştırmalarda elde ettiği belgeleri anlattı. Daha önce birçok defa araştırma yapmak üzere Bursa’ya geldiğini ve artık kendini Bursalı gibi hissettiğini belirten Prof. Dr. Lowry, Osmanlı’nın Anadolu’nun dörtte üçüne hakim olmadan Balkanlar’da zaten imparatorluk kurduğuna dikkat çekti. Bu durumu Osmanlı tarihi açısından çok önemli gördüğünü belirten Lowry, "Devletin temellerinin en önemli unsur olduğuna dikkat etmek lazım. Çünkü eğer benim ileri sürmeye çalıştığım tez doğruysa, yani bu devletin temellerine de bakmak lazımsa o zaman bu temelleri Balkanlar’da bulacağız. Osmanlılar 1326’da Bursa’yı alarak başladılar ama hemen sonra Balkanlar’a yayıldılar. Ben de bundan yola çıkarak Meriç’ten Adriyatik Denizi’ne kadar araştırmaya karar verdim. 5 senede 12 kez Batı Trakya ve Doğu Makedonya’ya gittim. Gördüm ki, 1288’de Balıkesir’de doğan ve Vardar Yenice’de ölen Gazi Evrenos her yere kervansaray yaptırmış ve damgasını vurmuş. Şimdi ayakta kalan yapılardan ve onun aile şeceresinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün Bursa’da bile 17-18. kuşaktan Evrenosoğulları yaşıyor. Onların dedeleri de mübadele sırasında aileye ait bazı belgeleri ve eşyaları Topkapı Sarayı Müzesi’ne teslim etmiş. Şimdi ben bunları da araştıracağım" diye konuştu.

Read more...
 

PARİS'TE BİZANS'TAN İSTANBUL'A SERGİSİ

E-mail Print PDF


"İKİ KITANIN LİMANI"


İki Kıtanın Limanı: İstanbul

Paris'in en prestijli sergi mekânlarından Grand Palais'de yapılan sergi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gerçekleştirdikleri ziyaretle resmen açıldı. Sergi, Fransa'da 1 Temmuz 2009 - 31 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Mevsimi etkinlikleri kapsamında yapılıyor. Organizasyon, Türkiye ve Fransa'nın Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları'nın himayesinde, İKSV ve Culturesfrance'ın işbirliğiyle düzenleniyor.

"Bizans'tan İstanbul'a: iki kıtanın limanı" başlıklı sergi Fransa Ulusal Müzeler Birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Türkiye Mevsimi Sergiler Direktörü ve Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer'in küratörlüğünde düzenlenen sergi, İstanbul'un sekiz bin yıllık tarihine tanıklık ediyor.

Read more...
 

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KÜTAHYA’DA YAPILDI

E-mail Print PDF


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Avrupa Miras Günleri Etkinlikleri 10- 11 Ekim tarihinde Kütahya’da yapıldı.

Restore edilen Büyük Bedesten’deki açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğe, Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Tibor Varadi, Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe ve Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Istvan Szabo, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Vakfı Kütahya temsilcisi ve Müze Müdürü Metin Türktüzün, TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliklerde, Kavaflar Çarşısı sokak sağlıklaştırma çalışması, Küçük Bedesten, Çavdarhisar’daki Aizanoi antik kenti gezilerinin yanı sıra Gülten Dayıoğlu ve Mustafa Yeşil kütüphanelerinin açılışı yapıldı.

 Avrupa Miras Günleri kapsamında, “Kültürel Mirasın Yaşatılması Bağlamında Yeni Yaklaşımlar” başlıklı panel düzenlendi. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in oturum başkanlığını yaptığı panelde, Prof. Dr. Oktay Aslanapa “Türk Sanatında Çinicilik-Çinicilikte Yeni Yaklaşımlar”, Prof. Dr. A. Nejat Bilgen “Kütahya’nın Arkeolojik Mirasında Yeni Buluntular”, Prof. Dr. Halil İnalcık “Kütahya’nın Tarihteki Önemi ve Kültürel Mirasımızdaki Yeri”, Freiburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ralf von den Hoff ise “Aizanoi Antik Kenti'ndeki Kazı Çalışmaları” başlıklı konuşmalar yaptı.

Read more...
 

TARİHİ HANLAR VE KAPALIÇARŞI

E-mail Print PDF


“Made in / Guide for Kapalıçarşı”

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel Uygulamalar Yönetmenliği, İstanbul’un kültür mirasında önemli bir yere sahip olan Eminönü, Kapalıçarşı ve Tarihi Hanlar Bölgesi’ni “Made in / Guide for Kapalıçarşı” adlı bir projeyle ele alıyor. Bölgenin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan proje kapsamında gerçekleştirilen ilk uluslararası katılımlı atölye çalışmasının sonuçları, yapılan bir sunumla sergilendi. Almanya Siegen, Yıldız Teknik ve İstanbul Ticaret Üniversiteleri’nin Mimarlık Bölümü öğrencileri, “Tarihi Hanlar, Kapalıçarşı ve Yaya Bölgeleri Uluslararası Mimarlık Atölyesi”nde bir araya gelerek alan için sürdürülebilir açılımlar hedefleyen projeler üretti.Read more...
 

MERSİN TARSUS - KIRKKAŞIK BEDESTENİ (BEYAZ ÇARŞI)

E-mail Print PDF


Her dönem hareketli bir ticari ve siyasi merkez olan ve kültürlerin kesişme noktasında bulunan Tarsus’un en önemli tarihi yapılarından biri de Kırkkaşık Bedesteni’dir.

Tarsus Kırkkaşık Bedesteni

Ramazanoğulları Beyliğinden Piri Paşa’nın oğlu İbrahim Bey tarafından 1579’da yaptırılmış olan Kırkkaşık Bedesteni, ilk dönemlerde imarethane (Aşevi) ve medrese olarak kullanılmışsa da, cumhuriyetten sonra kapalı çarşı olarak işlev görmüştür. Geçmişte Beyaz Çarşı olarak da bilinen Kırkkaşık Bedesteni, dikdörtgen plana sahiptir.

Bedesten adını, yapının dış cephesinde bulunan kaşık süslemelerinden almaktadır. Kesme taştan inşa edilen binaya batı ve doğu yönündeki iki kapıdan girilebilmektedir. İçerisinde 21 oda bulunan yapı 7 kubbeden oluşmaktadır. Ayrıca, içerden iki merdivenle çıkılan iki kule oda ve batı yönünde dış cephedeki iki oda ile birlikte oda sayısı 25’tir.

Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Kırkkaşık Bedesteni, Tarsus Belediyesi tarafından kiralanarak 2004 yılında restore ettirilmiştir. Kırkkaşık Bedesteni, 2005 yılında Tarihi Kentler Birliği “Proje Yarışma Ödülü” almıştır.

Bedesten içerisinde yer alan dükkân ve bürolarda, başta yöresel el sanatlarına ait seramik, ahşap, bakır, gümüş, deri, dokuma turistik hediyelik ürünler olmak üzere, yöresel damak tatlarının sunulduğu yiyecek ve içecekler ile kent tarihini, toplumsal ve kültürel yaşamının anlatıldığı çeşitli yayınlar sergilenmekte ve satılmaktadır.

Her dönem hareketli bir ticari ve siyasi merkez olan ve kültürlerin kesişme noktasında bulunan Tarsus’un en önemli tarihi yapılarından biri de Kırkkaşık Bedesteni’dir.

Tarsus Belediyesi, 2006 yılında, turizm alanında gelişme çabası içinde olan kentin hem tanıtımında hem de sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda katkı sağlaması hedefi doğrultusunda bedestenin dükkânlarını işletmecilere kiralamıştır. Bedesten 7 Mart 2007’de yapılan açılış töreni ile yeniden faaliyete geçmiştir.

Bedesten içerisinde yer alan dükkân ve bürolarda, başta yöresel el sanatlarına ait seramik, ahşap, bakır, gümüş, deri, dokuma turistik hediyelik ürünler olmak üzere, yöresel damak tatlarının sunulduğu yiyecek ve içecekler ile kent tarihini, toplumsal ve kültürel yaşamının anlatıldığı çeşitli yayınlar sergilenmekte ve satılmaktadır.

 


Page 16 of 17


RESTORASYON / KORUMA

ARKEOLOJİ

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

We have 138 guests online

nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat